Regler & Villkor

REGLER FÖR FISKE I VOMBSJÖN

1 - Fiske får endast bedrivas med sportfiskeredskap såsom metspö, spinnspö, pimpel, fluga samt drag.
2 - Fisket ska bedrivas så att det ej hindrar eller stör yrkes- eller sportfisket.
3 - Av Gädda,Gös och Öring högst fem fiskar min. mått 50cm och maxmått 75 cm samt Abborre 10st per dygn. Ål är numera förbjudet att fånga
4 - Vi fritager oss från alla skador som till äventyrs vållas av fiskekortsinnehavarna.
5- Sportfisket sker på vederbörandes egen risk och ansvar. Använd flytväst!!
6 - För uppsikt av fisket har jordägaren utsett Leif & Richard .
7 - Den person som i något avseende uppträtt olämpligt äger jordägaren rätt att med omedelbar verkan utestängas från rätt till fiske.
8 - Båtar får ej framföras med en hastighet överstigande 5 knop eller på sådant sätt att det stör
fisket eller badlivet.
9 - Lämna båten ren och snygg, var aktsam om åror och ankare.
10 - Skador på båt och/eller tillbehör skall omedelbart anmälas till Richard eller Leif.
11 - Fiskekortsinnehavaren är ersättningsskyldig för brutna åror och förlorade ankare.

Råd till dig som fiskar

RÅD TILL DIG SOM FISKAR

Ta aldrig upp mer fisk än vad du och din familj kan äta. Avliva omedelbart
fångad fisk som du ska behålla. Släpp varsamt tillbaka den fi sk du inte kan
eller vill behålla och hantera den ej med torra händer, då detta skadar fiskens
slemskikt. Tänk på gällande bestämmelser. Visa aktning för naturen. Lämna
alltid fiskeplatsen i det skick du vill finna den!
Det är vi som ska lämna möjligheterna att fiska i en levande miljö i arv till
kommande generationer. Tänk på ditt ansvar! Följ angivna bestämmelser
annars kan fiskbestånden tillfogas obotlig skada.
Skitfiske på er!